สถานที่ท่องเที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหาร, กิจกรรม, เทศกาล, OTOP และ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรมในเมืองไทย, แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหาร, กิจกรรม, เทศกาล, OTOP และ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรมในเมืองไทย, แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
ข้อมูลจังหวัด
>> ภาคเหนือ
>> ภาคกลาง
>> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
>> ภาคตะวันตก
>> ภาคตะวันออก
>> ภาคใต้
Hotel & Travel in Thailand

ศรีสะเกษ

"หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าวหอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี"

ดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คือ ดอกลำดวน

ต้นไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คือ ต้นลำดวน

ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานตอนล่างที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เคยเป็นชุมชน ที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานับพันปี นับตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ และมีชนเผ่าต่างๆ อพยพมาตั้ง รกรากในบริเวณนี้ ได้แก่ พวกส่วย ลาว เขมร และเยอ ศรีสะเกษเดิมเรียกกันว่า เมืองขุขันธ์ เมืองเก่าตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงลำดวน ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหินใน

ปัจจุบันได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเมืองเมื่อ พ.ศ. 2302 สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยมีหลวงแก้วสุวรรณ ซึ่งได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยาไกรภักดีเป็นเจ้าเมืองคนแรก ล่วงถึงรัชสมัยรัชการที่ 5 ได้ย้าย เมืองขุขันธ์มาอยู่ที่บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษในปัจจุบัน แต่ยังคงใช้ชื่อว่าเมืองขุขันธ์จนถึง พ.ศ. 2481 จึงเปลี่ยนเป็นจังหวัดศรีสะเกษตั้งแต่นั้นมา

จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ประมาณ 8,839 ตร.กม. แบ่งเขตการปกครองออกเป็น อำเภอเมือง อำเภอกันทรารมย์ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอปรางค์กู่ อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอขุขันธ์ อำเภอราษีไศล อำเภอไพรบึง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอขุนหาญ อำเภอโนนคูณ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอศรีรัตนะ อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอวังหิน อำเภอภูสิงห์ อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอพยุห์ กิ่งอำเภอเมืองจันทร์ และกิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดยโสธร และร้อยเอ็ด

ทิศใต้ ติดต่อประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย โดยมีเทือกเขาดงรัก เป็นแนวกั้นเขตแดน

ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี

ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดสุรินทร์

ลักษณะภูมิอากาศ

มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาว ส่วนใหญ่ในฤดูฝนมักจะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน โดยจะตกหนักในพื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของจังหวัดเท่านั้นส่วนพื้นที่ทาง ตอนบนจะมีปริมาณฝนตกน้อย และไม่ค่อยจะสม่ำเสมอ

ลักษณะภูมิประเทศ

จังหวัดศรีสะเกษ ทางตอนใต้มีทิวเขาพนมดงรักซึ่งทอดตัวในแนวตัวตกและตะวันออกเป็นเส้นแบ่งเขต แดนระหว่างไทยกับกัมพูชา ยอดเขาสูงสุดในจังหวัดชื่อ " พนมโนนอาว " สูงหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเมตรจาก ระดับทะเลปานกลาง โดยตั้งอยู่ในเขตอำเภอกันทรลักษ์ จากเขาพนมโนนอาวนี้ พื้นที่ค่อย ๆ ลาดต่ำขึ้น ไปทางเหนือลงสู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำมูล

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลอนลาด มีระดับความสูงระหว่างหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรถึงสองร้อยเมตรจาก ระดับทะเลปานกลาง มีลำน้ำหลายสายไฟลผ่านที่ราบลอนลาดนี้ลงไปยังแม่น้ำมูล ซึ่งได้แก่ ห้วยทับทัน ห้วยสำราญ และห้วยขะยุง ตัวเมืองตั้งอยู่ฝั่งห้วยสำราญ ห่างจากแม่น้ำมูลไปทางทิศใต้ประมาณสิบกิโลเมตร และอยู่สูงจากระดับ ทะเลปานกลางหนี่งร้อยยี่สิบหกเมตร

ตอนเหนือของจังหวัดมีแม่น้ำมูลไหลผ่านเขตอำเภอราษีไศล อำเภอยางชุมน้อย และอำเภอกันทรารมย์ เป็นระยะทางยาวประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลมเตร บริเวณนี้ถือเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัด เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่อันอยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ หนึ่งร้อยสิบห้าเมตรถึง หนึ่งร้อยสามสิบเมตร

ในจังหวัดศรีสะเกษมีชุมชนหลายกลุ่มอาศัยอยู่ร่วมกัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการอพยพย้ายครัวเข้ามาของ คนเชื้อชาติต่าง ๆ ในอดีต แม้ปัจจุบันยังคงเห็นลักษณะเฉพาะทางกายภาพและวัฒนธรรมของกลุ่มคน เหล่านั้นอยู่ กลุ่มคนที่ว่านี้ได้แก่ชาวลาว ชาวเขมร และชาวส่วยหรือกูย และเยอ

การเดินทาง

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ที่จังหวัดสระบุรี เข้าเส้นทางโชคชัย-เดชอุดม (ทางหลวงหมายเลข 24) เข้าตัวเมืองศรีสะเกษ รวมระยะทางประมาณ 571 กิโลเมตร

รถประจำทาง จากกรุงเทพฯมีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2936 2852–66 สถานีขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0 4561 2500

รถไฟ จากสถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) และสถานีบางซื่อ มีรถธรรมดา รถเร็ว และรถด่วน สายกรุงเทพฯ-ศรีสะเกษ ระยะทาง 515 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 223 7020 สถานีรถไฟศรีสะเกษ โทร. 0 4561 1525

การเดินทางในตัวเมือง มีรถสามล้อรับจ้างอยู่ทั่วไป นอกจากนั้นยังมีรถโดยสารจากตัวอำเภอเมืองศรีสะเกษไปยังอำเภอต่าง ๆ ทุกอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงด้วย ระยะทางไปยังจังหวัดใกล้เคียง อุบลราชธานี 61 กิโลเมตร / ยโสธร 159 กิโลเมตร / สุรินทร์ 143 กิโลเมตร

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ โทร. (045) 612-866

ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ โทร. (045) 612-545

โรงพยาบาลศรีสะเกษ โทร. (045) 611-503

โรงพยาบาลประชารักษ์ โทร. (045) 631-313

ศูนย์ประสานการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ โทร. (045) 611-574

สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ โทร. (045) 612-581

สภอ.เมืองศรีสะเกษ (045) 612-732, 191

Thailand hotels Thailand hotels