สถานที่ท่องเที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหาร, กิจกรรม, เทศกาล, OTOP และ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรมในเมืองไทย, แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหาร, กิจกรรม, เทศกาล, OTOP และ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรมในเมืองไทย, แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
ข้อมูลจังหวัด
>> ภาคเหนือ
>> ภาคกลาง
>> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
>> ภาคตะวันตก
>> ภาคตะวันออก
>> ภาคใต้
งานวันเงาะโรงเรียน

งานวันเงาะโรงเรียน เงาะโรงเรียนเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของสุราษฎร์ธานี จนได้เป็นหนึ่งในคำขวัญประจำจังหวัดที่ว่า "เมืองร้อยเก ...

ประเพณีชักพระหรือลากพระ

ชักพระ หมายถึง การชักหรือลากพระ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันออกพรรษา (แรม 1 ค่ำ เดือน 11) โดยทางวัดจะอัญเชิญพระพุทธรูปให้พุทธศาสนิ ...

กีฬาชนควาย

กีฬาชนควาย ที่เกาะสมุยมีลักษณะคล้ายกับกีฬาชนวัวของจังหวัดสงขลา จะจัดขึ้นในโอกาสที่มีงานมงคล หรือเทศกาลต่างๆ เช่นตรุษสงกร ...

Hotel & Travel in Thailand

สุราษฎร์ธานี

"เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ"

ดอกไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ ดอกบัวผุด

ต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ ต้นเคี่ยม

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ชนพื้นเมือง ได้แก่ พวกเซมัง และมลายูดั้งเดิมชึ่งอาศัยอยู่ในเขตลุ่มน้ำหลวง (แม่น้ำตาปี) และบริเวณอ่าวบ้านดอนก่อนที่ชาวอินเดีย จะอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่ง และเผยแพร่วัฒนธรรม ดังปรากฏหลักฐานในชุมชนโบราณที่ อำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา เป็นต้น

ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 13 มีหลักฐานปรากฏว่าเมืองนี้ได้รวมกับอาณาจักรศรีวิชัย เมื่ออาณาจักรนี้เสื่อมลง จึงแยกออกเป็น 3 เมือง คือ เมืองไชยา เมืองท่าทอง และเมืองคีรีรัฐ ขึ้นต่อเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้ย้ายเมืองท่าทองมาตั้งที่บ้านดอน และยกฐานะเป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ พระราชทานนามว่าเมือง “กาญจนดิษฐ์” ครั้นเมื่อมีการปกครองแบบมณฑล ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รวมเมืองทั้งสามเป็นเมืองเดียวกันเรียกว่า เมืองไชยา ต่อมา พ.ศ. 2458 รัชกาลที่ 6 โปรดฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองไชยา มาเป็นเมืองสุราษฎร์ธานี แปลว่า เมืองแห่งคนดี

สุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพฯ 685 กิโลเมตร มีพื้นที่ 12,890 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าดิบชื้นที่อุดมด้วยความหลากหลายของพืชพรรณและสัตว์ป่า และยังมีหมู่เกาะที่มีชื่อเสียง น้ำทะเลใส หาดทรายขาว อาทิ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และเกาะนางยวน ซึ่งแต่ละเกาะมีความหลากหลายของธรรมชาติแตกต่างกันไป

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง

ทิศใต้ ติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่

ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย และจังหวัดนครศรีธรรมราช

ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง

ภูมิอากาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย ที่ละติจูด 09" 07' เหนือ ลองจิจูด 99" 21' ตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศใต้ 685 กิโลเมตรโดยทางรถไฟ มีเนื้อที่ประมาณ 12,890 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศไทย และมากที่สุดในภาคใต้ พื้นที่จังหวัดทั้งหมดอยู่ในคาบสมุทรที่เป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล

ภูมิประเทศทั่วไป

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสภาพผสมผสานเข้าด้วยกันหลายลักษณะ จำแนกได้ดังนี้ พื้นที่ส่วนที่ลึกเข้าไปสุดด้านตะวันตกเป็นที่ราบสูง มีภูเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีป่าไม้มีค่าอยู่ทั่วไปเป็นทั้งป่าโปร่งและป่าดงดิบ พื้นที่ตอนกลางและริมทะเล คืออ่าวไทยฝั่งตะวันออกเป็นที่ราบ ริมฝั่งทะเลมีภูเขา ป่าไม้เบญจพรรณ ป่าชายเลน และทุ่งหญ้า พื้นที่เป็นเกาะในทะเล ได้แก่เกาะในเขตของอำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพงัน และอำเภอดอนลักมีเกาะใหญ่น้อยที่มีที่ราบตามริมฝั่งทะเล พื้นที่ราบสูงทางทิศตะวันตก คือส่วนที่เป็นสันเขาตะนาวศรี ซึ่งแบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดระยอง และจังหวัดพังงาจะค่อย ๆ ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกตลอดเขตจังหวัด แม่น้ำที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือแม่น้ำตาปี ยาวประมาณ 200 กิโลเมตร และแม่น้ำพุมดวงหรือแม่น้ำคีรีรัฐยาวประมาณ 80 กิโลเมตร

ลักษณะทั่วไป

จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจำเป็นฤดู 2 ชนิด คือ ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาว จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมเย็นและแห้งจากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไป มีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งทั่วไป แต่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปกลับมีฝนตกชุก เพราะลมมรสุมนี้พัดผ่านอ่าวไทยจึงพัดพาเอาไอน้ำไปตกเป็นฝนทั่วไปตั้งแต่ จังหวัดชุมพรลงไป อากาศจึงไม่หนาวเย็นดังเช่นภาคอื่น ๆ ที่อยู่ทางตอนบนของประเทศและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกได้รับอิทธิพลของลมนี้เต็มที่ จึงมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและมีอากาศหนาวเย็นเป็นครั้งคราว ลมมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย จึงพาเอาไอน้ำและความชุ่มชื้นมาสู่ประเทศไทย แต่เนื่องจากเทือกเขาตะนาวศรี ด้านตะวันตกปิดกั้นกระแสลมไว้ ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีฝนน้อยกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลม

ความชื้นสัมพัทธ์

ความชื้นสัมพัทธ์สัมพันธ์กับมวลอากาศและอิทธิพลของลมมรสุมเป็นสำคัญ ตลอดทั้งปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีความชื้นสัมพัทธ์สูง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากมรสุมทั้งสองฤดู คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มรสุมทั้งสองนี้ก่อนที่จะพัดเข้าสู่บริเวณจังหวัด ได้พัดผ่านทะเลและมหาสมุทรจึงได้พาเอาไอน้ำและความชุ่มชื้นมาด้วย ทำให้บริเวณจังหวัดมีความชื้นสัมพัทธ์สูงเป็นเวลานาน ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 83 % ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย 96 % ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดเฉลี่ย 62 % เคยตรวจความชื้นสัมพัทธ์ต่ำที่สุดได้ 20 % ในเดือนมีนาคม

จำนวนเมฆ

ตลอดทั้งปี จะมีจำนวนเมฆเฉลี่ยประมาณ 6 ส่วนของจำนวนเมฆ 8 ส่วนในท้องฟ้า โดยในฤดูร้อนจะมีเมฆเฉลี่ยประมาณ 4 ส่วน ในฤดูฝนจะมีเมฆเฉลี่ยประมาณ 7 ส่วน ส่วนในฤดูหนาวจะมีเมฆเฉลี่ยประมาณ 6 ส่วน หมอก ฟ้าหลัวและทัศนวิสัย โดยเฉลี่ยและจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีโอกาสเกิดหมอกได้ทุกเดือนเกือบตลอดทั้ง ปี แต่เดือนที่มีหมอกเกิดได้มากที่สุด คือระหว่างเดือนตุลาคมถึงเมษายน อาจมีหมอกเกิดได้ในเดือนหนึ่งประมาณ 10 – 17 วัน ในวันที่เกิดหมอกทัศนวิสัยจะเลว เห็นได้ไกลไม่เกิน 1 กิโลเมตร ส่วนฟ้าหลัวก็เช่นเดียวกัน โดยเฉลี่ยจะเกิดได้ทุกเดือนตลอดปี แต่ช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนมีฟ้าหลัวเกิดขึ้นมากที่สุดประมาณ 10 – 25 วัน โดยเกิดมากที่สุดในเดือนมีนาคม วันที่มีฟ้าหลัวทัศนวิสัยจะเห็นได้ไกลประมาณ 3 – 4 กิโลเมตร และเฉลี่ยเวลา 07.00 น. จะเห็นได้ไกลประมาณ 6 กิโลเมตร เฉลี่ยตลอดวันเห็นได้ไกลประมาณ 8 – 9 กิโลเมตร

ลม

ระบบหมุนเวียนของลมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความชัดเจนดี ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาว ลมส่วนใหญ่จะพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมเป็นลม อ่อน ความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 4 – 6 กม./ ชม. ช่วงว่างของฤดูมรสุมคือในฤดูร้อนเดือนกุมภาพันธ์ ลมจะพัดจากทิศตะวันออกเปลี่ยนกลับเป็นลมทิศตะวันออกเฉียงเหนืออีกในเดือน มีนาคมและเมษายน ความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 5 – 6 กม./ ชม. เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดปกคลุมจะเปลี่ยนเป็นลมทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมดึงตุลาคม ความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 4 – 6 กม./ ชม. กำลังลมสูงที่สุดในแต่ละฤดูมีดังนี้ ฤดูร้อนเคยตรวจลมสูงที่สุดได้ 76 กม./ชม.

การเดินทาง

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 4 โดยผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร แล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 41 จนถึงสุราษฎร์ธานี รวมระยะทาง 685 กิโลเมตร

รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีบริการเดินรถทุกวัน ระยะทาง 650 กิโลเมตร ผู้โดยสารต้องไปลงที่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน แล้วต่อรถประจำทางหรือแท็กซี่เข้าตัวจังหวัด ระยะทาง 13 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2220 4334 สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน โทร. 0 7731 1213, 0 7731 1963

รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถระหว่าง กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี ทุกวัน ใช้เวลาเดินทาง 11 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีบริการรถโดยสารปรับอากาศ กรุงเทพฯ-เกาะสมุย อีกด้วย รถออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี รายละเอียดติดต่อ โทร. 0 2435 1199 หรือบริษัทเอกชน โสภณทัวร์ โทร. 0 2435 5023, 0 2435 7477 กรุงสยาม โทร. 0 2435 5024, 0 2282 2118, 0 2884 9383 ศรีสุเทพ โทร. 0 2884 5577, 0 2884 5599 (รถออกวันเว้นวัน)

เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีบริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานีทุกวัน ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียด โทร. 1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000 สำนักงานสุราษฎร์ธานี โทร. 0 7727 2610, 0 7727 3710, 0 7727 3355 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โทร. 0 7744 1230 สายการบิน ไทยแอร์เอเซีย โทร. 0 2515 9999 และสายการบินไทย วันทูโก โอเรียนท์ ไทย โทร. 1126, 0 7744 1270-4 ให้บริการวันละ 1 เที่ยวบินทุกวัน นอกจากนี้ บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด เปิดบริการเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เกาะสมุย ทุกวัน ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 10 นาที สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2265 5555 หรือ เกาะสมุย โทร. 0 7742 2512-9

การเดินทางจากสุราษฎร์ธานีไปจังหวัดใกล้เคียง

รถโดยสารประจำทาง จากสุราษฎร์ธานีมีรถโดยสารปรับอากาศไปจังหวัดระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช หาดใหญ่ กระบี่ ภูเก็ต และรถโดยสารธรรมดาไปจังหวัดต่างๆ ทุกจังหวัดทางภาคใต้ รายละเอียดติดต่อที่สถานีขนส่ง ถนนสุราษฎร์ธานี-พุนพิน โทร. 0 7720 0032 โทรสาร 0 7720 0033

รถไฟ จากสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน มีรถไฟไปจังหวัดนราธิวาส ยะลา ตรัง นครศรีธรรมราช ไชยา ชุมพร หัวหิน รายละเอียดติดต่อ โทร. 0 7731 1213

ระยะทางจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีไปยังอำเภอต่าง ๆ

อำเภอพุนพิน 14 กิโลเมตร อำเภอกาญจนดิษฐ์ 15 กิโลเมตร อำเภอท่าฉาง 37 กิโลเมตร อำเภอบ้านนาสาร 41 กิโลเมตร อำเภอบ้านนาเดิม 50 กิโลเมตร อำเภอคีรีรัฐนิคม 55 กิโลเมตร อำเภอดอนสัก 61 กิโลเมตร อำเภอเคียนซา 61 กิโลเมตร อำเภอไชยา 68 กิโลเมตร อำเภอพระแสง 68 กิโลเมตร อำเภอเวียงสระ 68 กิโลเมตร อำเภอวิภาวดี 70 กิโลเมตร อำเภอบ้านตาขุน 71 กิโลเมตร อำเภอท่าชนะ 78 กิโลเมตร อำเภอพนม 80 กิโลเมตร อำเภอเกาะสมุย 84 กิโลเมตร อำเภอเกาะพะงัน 100 กิโลเมตร อำเภอชัยบุรี 112 กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปจังหวัดใกล้เคียง

ชุมพร 117 กิโลเมตร

พังงา 196 กิโลเมตร

ระนอง 219 กิโลเมตร

นครศรีธรรมราช 356 กิโลเมตร

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ททท.สำนักงานสุราษฏร์ธานี (สุราษฎร์ธานี และ เกาะสมุย ) โทร. 0 7728 8818-9

ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว ททท.เกาะสมุย โทร. 0 7742 0720-2

ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 7728 3970

สถานีเดินรถประจำทาง โทร. 0 7720 0032

สถานีรถไฟสุราษฎร์ฯ โทร. 0 7731 1213

สนามบินสุราษฎร์ธานี โทร. 0 7744 1230

สนามบินสมุย โทร. 0 7742 5011

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โทร. 0 7727 2231

โรงพยาบาลสมุย โทร. 0 7742 1399,0 7742 0902

โรงพยาบาลเฉวง โทร.0 7723 0049,0 7742 2272

ที่ทำการไปรษณีย์ โทร.0 7727 2013,0 7728 1966-7

ตรวจคนเข้าเมือง โทร. 0 7727 3217,0 7727 3504

สถานีตำรวจ โทร. 191,0 7727 2095,0 7727 2211

ตำรวจทางหลวง โทร. 1193

ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155, 0 7742 1281

Full Moon ปาร์ตี้ ที่เกาะพงัน
ฟูลมูนปาร์ตี้ (Full Moon Party) มีต้นกำเนิดมาไม่ยาวนาน ไม่ถึงขนาดเรียกว่าเป็นตำน ...
ชมความสวยงามของ เกาะสมุย
เกาะสมุย เกาะที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก อยู่บริเวณอ่าวไทย ห่างจากสุราษฎร์ธานีไปทางท ...
ดำน้ำ เกาะพะงัน
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในสามเกาะท่องเที่ยวได ...
ดำน้ำ เกาะเต่า-เกาะนางยวน
เกาะเต่า เป็นเกาะเล็กๆตั้งอยู่กลางอ่าวไทย เป็นตำบลหนึ่งของ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร ...
ท่องเที่ยวพักผ่อนที่ เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) จังหวัดสุราฎร์ธานี ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาต ...
Thailand hotels Thailand hotels