สถานที่ท่องเที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหาร, กิจกรรม, เทศกาล, OTOP และ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรมในเมืองไทย, แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหาร, กิจกรรม, เทศกาล, OTOP และ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรมในเมืองไทย, แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
ข้อมูลจังหวัด
>> ภาคเหนือ
>> ภาคกลาง
>> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
>> ภาคตะวันตก
>> ภาคตะวันออก
>> ภาคใต้
งานแอ่วสงกรานต์น้ำใจเมืองแป้

งานแอ่วสงกรานต์น้ำใจเมืองแป้ นุ่งม่อฮ่อมแต๊งามตา จัดงานบริเวณศูนย์หัตถกรรมเวียงโกศัย ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน ของทุกปี ...

งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ

งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ณ วัดพระธาตุช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ กำหนดจัดในวันขึ้น 9 ค่ำ ถึงขึ้น 15 ค่ำ เ ...

งานประเพณีกำฟ้าไทยพวน

งานประเพณีกำฟ้าไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้ง เพื่อจะให้เยาวชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงบรรพบุรุษของไทยพวนอย่างลึกซึ้งและหวงแหน และสร้างควา ...

งานตานก๋วยสลาก

งานตานก๋วยสลาก เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ได้มีการปฏิบัติสืบต่อกัน มาจนถึงรุ่นคุณปู่-ย่า, ตา-ยาย, พ่อ-แม่ และ ...

Hotel & Travel in Thailand

แพร่

"หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม"

ดอกไม้ประจำจังหวัดแพร่ คือ ดอกยมหิน

ต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่ คือ ต้นยมหิน

แพร่

แพร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 555 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางภาคเหนือบนฝั่งแม่น้ำยม เป็นนครแห่งวรรณกรรมอมตะลิลิตพระลอที่รู้จักกันทั่วไป แพร่เริ่มก่อตั้งเป็นเมืองมาตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 หลังจากตั้งเมืองเชียงใหม่เป็นราชธานีแล้ว ตามศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงกล่าวว่า แพร่เคยเป็นเมืองหนึ่งในอาณาจักรสุโขทัย มีชื่อเรียกกันหลายชื่อว่า พลนคร เมืองพล เมืองแพล ในสมัยที่ขอมมีอำนาจระหว่าง ปี พ.ศ. 1470–1560 พระนางจามเทวีเข้าครอบครองในเขตลานนาไทยได้เปลี่ยนชื่อเป็น โกศัยนคร หรือ เวียงโกศัย ซึ่งแปลว่าผ้าแพร แล้วมาเปลี่ยนเป็นเมืองแพร่ในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน

จังหวัดแพร่ มีพื้นที่ประมาณ 6,538 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำยมไหลผ่าน ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ทิศ มีที่ราบในหุบเขาอยู่ตอนกลางของจังหวัด

จังหวัดแพร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอสูงเม่น อำเภอเด่นชัย อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น อำเภอสอง อำเภอร้องกวาง และอำเภอหนองม่วงไข่

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดลำปาง น่าน และพะเยา

ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์ และสุโขทัย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดน่าน และอุตรดิตถ์

ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดลำปาง

สภาพทางภูมิศาสตร์

พื้นที่จังหวัดแพร่ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 4 ทิศ พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 เป็นภูเขา มีพื้นที่ราบเพียงร้อยละ 20 โดยลาดเอียงไปทางทิศใต้ตามแนวไหลของแม่น้ำยม คล้ายก้นกระทะ พื้นที่ราบของจังหวัดจะอยู่ระหว่างหุบเขา มี 2 แปลงใหญ่ คือ ที่ราบบริเวณพื้นที่อำเภอร้องกวาง อำเภอเมือง อำเภอสูงเม่น และอำเภอเด่นชัย ซึ่งเป็นที่ราบแปลงใหญ่ และอีกหนึ่งแปลง คือ บริเวณที่ตั้งอำเภอลอง และอำเภอวังชิ้น ซึ่งที่ราบดังกล่าว ใช้เป็นที่อยู่อาศัย และทำการเกษตร

ลักษณะภูมิอากาศ

ฤดูกาล ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดแพร่ จัดอยู่ในลักษณะแบบฝนเมืองร้อน เฉพาะฤดูฝนหรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Tropical Savanna) บริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตร่องอากาศเขตร้อน (Intertropical Convergence Zone) ปริมาณและการกระจายของฝนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ประเภท คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนตกชุก และลมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นำเอาอากาศหนาวและแห้งแล้ง จากประเทศจีนมาปกคลุมทั่วบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากนี้เนื่องมาจากลักษณะพื้นที่ของจังหวัดแพร่ที่เป็นแอ่งคล้ายก้นกระทะลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา จึงทำให้สภาพอากาศแตกต่างกันมาก ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดแพร่ แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล

ฤดูหนาว เริ่มในเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์

ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดแพร่

สำนักงานจังหวัดแพร่ โทร. 0 5451 1411

ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5567 1466

สถานีตำรวจภูธร โทร. 0 5451 1089, 0 5452 2536

โรงพยาบาลแพร่ โทร. 0 5453 3492-4

ป่าไม้จังหวัดแพร่ โทร. 0 5451 1638

หอการค้าแพร่ โทร. 0 5452 2830

ล่องแพ แก่งเสือเต้น
อยากไปเที่ยวไหนสักแห่ง ลองไปที่นี้แก่งเสือเต้น แล้วจะพบกับความประทับใจ ซึ่งเป็นเ ...
Thailand hotels Thailand hotels