เที่ยวจิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม ที่พักจิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม สถานที่ท่องเที่ยวจิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคารามแผนที่จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม

เที่ยวจิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม ที่พักจิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม สถานที่ท่องเที่ยวจิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคารามแผนที่จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของราชบุรี เปิดตัวสู่สา ...
ตลาดเก่าโคยกี้ ราชบุรี
ตลาดเก่าโคยกี๊ เป็นตลาดริมน้ำบริเวณถนนวรเดช ริมแม่น้ำแม่กลองตลอดสาย มีสินค้ามากม ...
พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน
วัดขนอน มีส่วนสำคัญยิ่งต่อการอนุรักษ์หนังใหญ่ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทางวัดได้ร่ว ...
ตลาดเจ็ดเสมียน
ตลาดเจ็ดเสมียนเป็นตลาดเก่าแก่ 119 ปี มีประวัติการก่อตั้งยาวนาน ย้อนไปจนถึงสมัยรั ...
ถ้ำเขาบิน
ถ้ำเขาบินเป็นถ้ำที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ภายในถ้ำมีการจัดระเบียบทางเดินอย่า ...
Rating : 9/10
9733
โทรศัพท์ :
0 3223 1770, 0 3223 1933, 0 1527 5308
 จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม
 จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม
 จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม
 จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม
 จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม
 จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม
 จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม
 จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม
 จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม
 จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม
 จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม
 จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม
 จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม
 จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม
 จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม
จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี

วัดคงคาราม มีสิ่งที่น่าสนใจ คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังภาย ในอุโบสถ และกุฏิเรือนไทย 9 ห้องสร้างในสมัยธนบุรี ปัจจุบันจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านรวบรวมวัตถุเก่าแก่ซึ่งเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา

จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี

วัดคงคาราม ตั้งอยู่ต.คลองตาคต อ.โพธาราม ราชบุรี อยู่ห่างจากจังหวัด 22 กิโลเมตร เป็นวัดของชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญ มีสิ่งที่น่าสนใจ คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภายในอุโบสถ และกุฏิเรือนไทย 9 ห้องสร้างในสมัยธนบุรี ปัจจุบันจัดให้เป็น พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านรวบรวมวัตถุเก่าแก่ซึ่งเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง อายุไม่ตำกว่า 250 ปี เป็นภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ ภาพสวรรค์ชั้นต่างๆ ภาพอดีตของพระพุทธเจ้า ที่ประทับบนบัลลังก์ ภาพพระพุทธประวัติและพระพุทธชาติชาดก ภาพจิตiกรรมฝาผนังฝีมือละเอียดอ่อน เหมือนถ่ายทอดจาก ต้นแบบที่มีชีวิตจริงเขียนขึ้นในสมัยรัตนโกสินตอนต้นนอกจากพระอุโบสถยังมี หมู่กุฏิสงฆ์ ขนาด 9 ห้องและ 7 ห้อง มีการสลัก บานหน้าต่างงดงามมาก วัดคงคารามเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณ สร้างมาตั้งแต่สมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด แต่ที่ทราบ ก็เป็นเพียงการบอกเล่าต่อกันมาว่า อาจจะสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย หรือกรุงธนบุรี หรือรัตนโกสินตอนต้น

กุฎิไทย 9 ห้องสร้างในสมัยธนบุรีอายุราว 230 ปี ได้บูรณะซ่อมแซมเมื่อ 2540 ภายในมีของเก่าที่มีคุณค่ามาก ซึ่งชาวบ้านได้บริจาค รวบรวมไว้ที่วัด ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ดูแล และมีมากขนาดได้ตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้เพื่อการศึกษาแก่คนรุ่นหลังได้เพิ่ม ความรู้เกี่ยวกับ แหล่งวัฒนธรรมพื้นบ้าน และทางกรมศิลปากรได้มาขึ้นทะเบียนไว้เมื่อปี 2542

ประวัติวัดคงคาราม

วัดคงคาราม เป็นวัดที่มีมาแต่โบราณจะสร้างในครั้งใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด จากการเล่าสืบต่อมาของชาวบ้านซึ่งมีเชื้อสายมอญพอจะจับเค้าได้ว่า ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาต่อกับกรุงธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์ มีพวกมอญได้อพยพเข้ามาตามลำน้ำแม่กลองมาตั้งถิ่นฐานอยู่เหนือเขตอำเภอ โพธาราม (ในสมัยนั้นยังไม่ได้เป็นอำเภอ) ขึ้นไปจดใต้อำเภอบ้านโป่ง และได้สร้างวัดนี้ขึ้นหรือวัดนี้อาจจะสร้างมาก่อนที่พวกมอญจะอพยพเข้ามา และหลังจากเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ก็ได้ทำนุบำรุงเป็นวัดมอญสืบต่อมาแรกเริ่ม แต่เดิมทีวัดนี้ชื่อ “วัดกลาง” ภาษามอญ เรียกว่า “เภียโต้” มีความหมายอยู่สองนัยด้วยกัน คือ

1. หมายถึงศูนย์กลางของชุมชนและเภียโต้ เป็นชื่อวัดในสมัยที่มอญยังเป็นประเทศ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดพระราชทานผ้ากฐินหลวงที่วัดนี้หลายปี และได้พระราชทานนามใหม่เป็น “วัดคงคาราม”

2. ในสมัยหลังได้มีพระรามัญจากนครหลวง ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณวุฒิ มาเป็นสมภาร ฝ่ายคณะสงฆ์จึงแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะใหญ่ ได้ปกครองวัดตามฝั่งแม่น้ำแม่กลองทั้งสองฝั่ง วัดนี้จึงได้เป็นวัดเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายรามัญนิกาย แขวงเมืองราชบุรี และเจ้าคณะได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูรามัญธิบดีถึง 6 รูปด้วยกัน ปัจจุบันมีพระอธิการสันติ สนฺติกโร เป็นเจ้าอาวาส

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. อัตราค่าเข้าชม ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ราคา 10 บาท

การเดินทางไปวัดคงคาราม

โดยรถยนต์ส่วนตัว จากตัวจังหวัดไปทางเหนือ ตามทางหลวงหมายเลข 4 ประมาณ 22 กิโลเมตร และแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3080 อีก 1 กิโลเมตร จะถึง วัดคงคาราม หากไปไม่ถูกสามารถถามชาวบ้านแถวนั้นได้

รถประจำทาง จากกรุงเทพฯ นั่งรถที่สถานีขนส่งสายใต้ กรุงเทพฯ-โพธาราม มาลงที่หน้าไปรษณีย์โพธาราม แล้วนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างมาลงที่หน้าวัดคงคาราม

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2020 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.