เที่ยว ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว จ.Sukhothai แผนที่

เที่ยว ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว จ.Sukhothai แผนที่
  "จองง่าย ไม่ผ่านใคร"
Thailand Travel
Rating : 7/10
6386
 วัดพิพัฒน์มงคล
 วัดพิพัฒน์มงคล
 วัดพิพัฒน์มงคล
 วัดพิพัฒน์มงคล
 วัดพิพัฒน์มงคล
 วัดพิพัฒน์มงคล
 วัดพิพัฒน์มงคล
วัดพิพัฒน์มงคล จังหวัดSukhothai

วัดพิพัฒน์มงคลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย วัดพิพัฒน์มงคล ได้รับการยกย่องเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างปี 2540 เป็นอุทยานการศึกษาปี 2541 เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นปี 2543

ท่องเที่ยว วัดพิพัฒน์มงคล

แต่เดิมนั้น สถานที่แห่งนี้เป็นป่าละเมาะมีสภาพรกร้างน่ากลัวมากมายไปด้วยสัตว์มีพิษร้าย เคยมีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่ 5-6 ครัวเรือนแต่ก็อยู่ได้ไม่นานต้องถอนเสาเรือนหนีไป เพาะปลูกอะไรก็ไม่งอกงาม มีเรื่องเล่าว่า ในเวลากลางคืนในวันธรรมสวนะ(วันพระ) มักมีคนเห็นลำแสงหลากสีพวยพุ่งไปมาในบริเวณนี้เป็นที่อัศจรรย์ใจยิ่งนัก หลวงพ่อพิพัฒน์มงคล (ปัจจุบันได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานสมณศักดิ์ ที่ พระครูวรคุณประยุต) เจ้าอาวาส/เจ้าคณะอำเภอทุ่งเสลี่ยม ในปัจจุบัน ได้จาริกธุดงค์ผ่านมาถึงและเห็นว่า สถานที่แห่งนี้เป็นที่สัปปายะเหมาะแก่การก่อตั้งสถานที่ปฏิบัติธรรม จึงได้ปลักกลดบำเพ็ญภาวนา ณ สถานที่แห่งนี้.... และในคืนนั้นได้พบเห็นเหตุอัศจรรย์ในมิต จึงตั้งจิตอธิษฐานเพื่อจะสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมบนผืนแผ่นดินแห่งนี้ ต่อมาได้พบกับนางสุพิณ พิพัฒน์เดชพงษ์ เจ้าของที่ดินที่ท่านได้ปักกลดจำพรรษาอยู่ เกิดความเลื่อมใสในสัมมาปฏิบัติของหลวงพ่อ จึงได้ถวายที่ดินผืนนี้ซึ่งเป็นที่รกร้างจำนวน 11 ไร่เศษ เพื่อให้เป็นที่ก่อสร้างสำนักปฏิบัติธรรม ในปลายปี 2526 หลวงพ่อได้เริ่มก่อสร้างสำนักปฏิบัติธรรม โดยอาคารหลังแรกที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ คือ หอสวดมนต์ และใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมไปด้วย โดยได้ชื่อว่า " สำนักปฏิบัติธรรมพัฒนาพุทธนิมิต " จนถึงปี 2527 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย จากกรมการศาสนา โดยใช้ชื่อว่า "วัดพิพัฒน์มงคล" ตั้งนั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อได้พัฒนาสร้างเสนาสนะ และถาวรวัตถุต่างๆ โดยได้รับแรงศรัทธาจากสาธุชนที่เลื่อมใสช่วยสนับสนุนเป็นอย่างดี ปัจจุบัน วัดพิพัฒน์มงคล ได้ขยายพื้นที่ออกไปเพื่อให้เพียงพอแก่กิจกรรมทั้งด้านพระพุทธศาสนา และการสาธรณสงเคราะห์ เป็นพื้นที่ 116 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 จัดเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ จัดเป็น -ลานปฏิบัติธรรมพุทธานุภาพ -สระน้ำวงแหวน -สะพานวงแหวน -ศาลาพักร้อน -ศาลาปฏิบัติธรรม -พระพุทธนิมิตมงคล(พลวงพ่อโต) เป็นส่วนที่มีความร่มรื่นสวยงาม มีต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง

ส่วนที่ 2 มีเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ จัดเป็นเขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส เป็นที่ตั้งของ -รัตนอุโบสถ -วิหารราย -สังฆวิหาร -กุฏิรับรอง -ลานพุทธมณฑลจำลอง -จตุรังคเจดีย์(บรรจุพระสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา และแก้วมงคลนิมิต ซึ่งขุดพบ ณ บริเวณที่สร้างเจดีย์ -อาคารอเนกประสงค์ -หอพระทองคำ(ที่ประดิษฐานพระพุทธสุโขโพธิ์ทอง พระบรมสารีริกธาตุ(พระรากขวัญ) และพระพุทธรูปโบราณ โบราณวัตถุ) -พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น -เรือนไทยพิพิธภัณฑ์(หอคำหลวง) ฯ

ส่วนที่ 3 มีเนื้อที่ประมาณ 19 ไร่ จัดเป็นส่วนสาธารสงเคราะห์ ประกอบด้วย ฌาปนสถาน(เมรุ) ศาลาธรรมสังเวช -สระน้ำ -และปลูกป่า ฯ

ส่วนที่ 4 มีเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ เป็นจัดให้เป็นที่สร้างบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อย(ดำเนินการไปแล้วบางส่วน) และสร้างศูนย์สงเคราะห์คนชรา วัดพิพัฒน์มงคล(อยู่ในขั้นตอนขอจัดตั้งและหางบสนับสนุนโครงการฯ)

วัดพิพัฒน์มงคล เป็นที่รู้จักกันดีไปทั้งประเทศ จนถึงยังต่างประเทศถือเป็นสถานธรรมซื่อดังอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย และยังเป็นแหล่งสถานที่ศึกษาเชิงพุทธศาสนา และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยมีหลวงพ่อพระครูวรคุณประยุต พระอาจารย์พิพัฒน์มงคล เจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอ ทุ่งเสลี่ยม ก่อตั้งสร้างวัดได้เพียง 23 ปี ได้พัฒนาถาวรวัตถุต่าง ๆ ที่จัดว่าเป็นเอกลักษณ์วิจิตรเชิงศิลปะโบราณทรงไทยล้านนาขึ้นเป็นจำนวนมากใน วัดแห่งนี้ เช่น โบสถ์เรือนแก้ว วิหารล้านนา ลานศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี-นักธรรม-การพัฒนา-และการปฏิบัติธรรม รวมทั้งพระพุทธรูปทองคำ ศิลปะสมัยกรุงสุโขทัยที่ประดิษฐานและสร้างซื่อเสียงโด่งดังมาควบคู่กับวัดและจังหวัดสุโขทัย

วัดพิพัฒน์มงคล ได้รับการยกย่องเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างปี 2540 เป็นอุทยานการศึกษาปี 2541 เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นปี 2543 เป็นวัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปี 2543 และได้รับเสมาทองคำพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้รับการยกย่องจากสถาบันพัฒนา และโล่เกียรติคุณต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จนมีคณะสงฆ์ จากวัดและจังหวัดต่าง ๆ ให้ความสนใจมาศึกษาดูงานมากมาย ซึ่งวัดได้จัดระเบียบความสวยงาม ความสะอาด ร่มรื่น สมเป็นสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปทองคำ ( พระพุทธรูปสุโขโพธิ์ทอง ) ซึ่งเป็นทองคำแท้มีอายุยาว 500 ปี หนัก 9 กิโลกรัม มีพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุรากขวัญ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา โดยสมเด็จพระมหานายกะ สมเด็จพระสังฆราชลังกาในนครแคนดี้ ได้นำมาประดิษฐานเป็นถาวรที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่ปี 2527 ( พระธาตุรากขวัญ คือพระธาตุไหปลาร้าของพระพุทธเจ้า )

เนื่องในวโรกาสอันเป็นมงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงครองสิริ ราชสมบัติครบ 60 พรรษา และทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในปี 2550 หลวงพ่อพระอาจารย์พิพัฒน์มงคลฯ ได้ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ผู้ศรัทธาทั้งหลาย อาทิ พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร พลเอกไพศาล กตัญญู พล ต.ท. ธีรจิตร์ อุตมะ ได้ร่วมกับบริษัทสมบูรณ์แอดวานซ์ โดยคุณ มาลินี คุณยงยุทธ กิตะพาณิชย์พร้อมครอบครัวและห้างทองแสงพรหม ได้เป็นประธานร่วมกันถวายปัจจัยเป็นทุนเบื้องแรกดำเนินการสร้างอาคารเรือน ไทย หอคำหลวงไม้สักทอง เสา 99 ต้น ในขณะนี้ได้ดำเนินการไปได้ 50 % เพื่อให้ทันเฉลิมฉลองในปีมหามงคล 2 ปีนี้

อาคารทรงไทยหอคำหลังนี้ สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานรูปเหมือนเถราจารย์ผู้ใหญ่ 4 ภาค เช่น ภาคใต้ รูปเหมือนหลวงปู่ทวด ภาคกลางหลวงพ่อเงิน หลวงปู่สุข กทม. หลวงพ่อสด สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ภาคเหนือ หลวงปู่แหวน ครูบาศรีวิชัย หลวงปู่แก้ว และรูปเหมือนเกจิอาจารย์อีกหลายองค์ จึงเป็นที่มาของการสร้างอาคารหลังนี้ซึ่งเป็นศิลปะล้านนาไทยหลังใหญ่ที่สุด ในภาคเหนือตอนล่าง

Thailand hotels Thailand hotels
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright © 1995-2024 Ideal Creation Center Co., Ltd. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the HotelDirect User Agreement and Privacy Policy.